Jyodo Postures

Tsune No Kamae

Tsune No Kamae

Honte No Kamae

Honte No Kamae

Hiki-otoshi No Kamae

Hiki-otoshi No Kamae

Ichi-monji No Kamae

Ichi-monji No Kamae

Monomi No Kamae

Monomi No Kamae

Tsuke-zue No Kamae

Tsuke-zue No Kamae

Tsuke-zue No Kamae

Tsuke-zue No Kamae

Taito

Taito

Taito

Taito

Hasso No Kamae

Hasso No Kamae

Jodan No Kamae

Jodan No Kamae

  • Twitter Classic
  • Facebook Classic