KG Logo
Fugakukai International Association

Karl E. Geis, Hanshi
10th Dan Aikido, 9th Dan Judo U.S.J.A., 8th Dan Jyodo
JYODO POSTURES

JYO POSTURES

Tsune No Kamae

Honte No Kamae

Gyakute No Kamae

Hiki-otoshi No Kamae

Ichi-monji No Kamae

Monomi No Kamae

Tsuke-zue No Kamae

Sagejo
BOKKEN POSTURES

Hasso No Kamae

Jodan No Kamae

Seigan No Kamae

Taito